A research organization with roots at Lund University

Over ten years of research form the foundation for the AI models we use to improve mental health.

En lösning för att hantera psykisk ohälsa i kölvattnet av Covid

Så fungerar verktyget

När en person drabbas av psykisk ohälsa är vårdcentraler den första instans man söker sig till. Samtidigt ligger ett stort och tungt ansvar på enskilda mottagningar att hantera och planera för direkta insatser i relation till den pågående epidemin. I samtal med vårdcentraler framkommer att mottagningarna tvingas att prioritera ner psykisk ohälsa. Nu finns en oro att vården missar patienter med psykisk ohälsa. WordDiagnostics har tagit fram en lösning för att adressera detta, med målsättningen att det ska vara enkelt att uppmärksamma individer med psykisk ohälsa.


Orsakerna till Psykisk ohälsa

Rapporterna om att psykisk ohälsa ökar som ett resultat av Covid är många (e.g., McCracken, Badinlou, Buhrman, & Brocki, 2020). I spåren av pandemin uppstår en mängd nya anledningar till psykiska problem, såsom försämrad ekonomisk situation, förlorade jobb, permitteringar, isolation (tex inte kunna möta vänner och bekanta, ensamarbete hemifrån osv), samt oro för att man själv eller någon närstående ska insjukna av Covid. Tillsammans blir det lätt en grogrund för psykisk ohälsa som depression och ångest.


Vårdcentraler som första instans när man söker vård för psykisk ohälsa

Personer som mår dåligt söker sig i första hand till vårdcentraler. Många, men inte alla söker med anledning av sänkt psykisk hälsa, men symtombilden kan också vara trötthet, minnessvårigheter eller fysisk smärta. För att inte missa någon gäller det för vården att vara observant. Detta samtidigt som fokus är på att hantera och planera för direkta insatser i relation till den pågående pandemin. Risken för att psykisk ohälsa blir ett lågprioriterat område är överhängande när mer alarmerande behov prioriteras. Detta är speciellt problematiskt eftersom tillståndet ofta försämras ytterligare om man inte får hjälp.


Verktyg som stöd för vården

WordDiagnostics verktyg underlättar klinikens arbete med att identifiera och följa upp psykisk ohälsa. Verktyg samlar in relevant information från patienten, analyserar och sammanställer svaren i en rapport. Verktyget har fördelen att informationsinsamlingen sker inför patientens första besök med vården vilket gör att den behandlande vårdpersonalen har all information sammanställd och som gediget underlag inför det första mötet med patienten; en lösning som alltså inte tar från klinikens tid.


Utvecklingen har skett under pandemin, med pandemins förhållanden i åtanke

Vårt verktyg har delvis utvecklats under pandemin, därför har det varit naturligt att utvecklingen skett med vårdens pressade miljö i åtanke. Konkret så har vi på WordDiagnostics fokuserat mycket på användarvänlighet. Vi vet att en hårt belastad vård inte har något utrymme för krångliga system, därför tar det bara ett par minuter att komma igång. Ett par väl investerade  minuter kommer ge värde för dig, din patient och er verksamhet.

Hur vi kan hjälpa er

Boka en kostnadsfri demo med oss så berättar våra legitimerade psykologer om  hur det fungerar, samt svarar på era frågor.

Boka demo

Nyhetsbrev om framtidens vård

Följ vårt nyhetsbrev och få tillgång till forskningsresultat, färsk statistik och tips på hur din klinik kan förbättra vårdkvaliteten.

Fler artiklar från oss

6 miljoner från Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse tilldelar 6 MSEK för forskning om och hur språkmodeller kan förbättra bedömningar av ångest och depression

Farhågor kring införande av AI i vården

När vi presenterar vår verksamhet finns det några återkommande frågor, ofta kopplade till upplevda risker med införandet av teknik i vården. Här besvarar vi några av dessa vanliga frågor.

Missta inte videomöten för verklig digitalisering

Investeringarna i digitaliserad vård har hittills inneburit många förbättringar i tillgänglighet för patienter, men de stora möjligheterna är ännu inte realiserade.