Mätningar mellan behandlingstillfällen höjer vårdkvaliteten

I en randomiserad studie publicerad i Lancet (Delgadillo et al 2018) visar forskarna att man genom att komplettera psykologisk behandling med incheckningar mellan behandlingstillfällena, kan förbättra måendet hos patienter som inte tidigare har blivit bättre av behandlingsinsatser. Incheckningarna innebär att patienten svarar på frågor som fångar symptomförändring mellan gångerna man ses, i det här fallet skattningsskalor för depression; Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-) och ångest; Generalised Anxiety Disorder-7 (GAD-7). Centralt för lösningen är att man diskuterar informationen med sin patient. Forskare beskriver detta som en kostnadseffektiv lösning som höjer vårdkvaliteten. Idag finns tekniska lösningar som enkelt kan följa patientens mående över tid och innebär minimal administration för behandlaren.

Insikter har varit en ledstjärna i utvecklingen av WordDiagnostics verktyg Patientrapporten.  För oss har det varit viktigt att enkelt följa och överblicka patientens progression under behandlingen. Verktyget har även designats för att informationen ska kunna lyftas och diskuteras tillsammans med patienten.